Brabant Veilig, gevestigd aan De pinckart 54, 5674 CC Nuenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.brabantveilig.nl

tel: 040 – 7 820 240

 

Dennis van Lieshout is de Functionaris Gegevensbescherming van Brabant Veilig. Hij is te bereiken via dennis@brabantveilig.nl.

 

Persoonsgegevens die we verwerken

Brabant Veilig verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Beeldmateriaal

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij de bezoekers toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brabantveilig.nl, dan verwijderen we deze informatie.

 

De wijze waarop we gegevens verzamelen

We verzamelen enkel de gegevens die door u worden verstrekt, middels het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten. We verwerken uw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die u met ons aangaat, op basis van wettelijke vereisten, dan wel op basis van toestemming die specifiek door u is gegeven.

 

Met welk doel we persoonsgegevens verwerken

 

We verwerken uw persoonsgegevens om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren, waaronder onder andere dienstverlening op het gebied van beveiliging, preventie, certificering alsmede het verkopen en installeren van hang- en sluitwerk en het onderhoud daarvan. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Daarnaast analyseren we uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brabant Veilig) tussen zit. Brabant Veilig gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

 • IRisco
 • Guardview
 • FreeControl
 • Securitas alarm
 • MASmobile
 • EZView

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

We verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brabant Veilig en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van u bewaard hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brabantveilig.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Brabant Veilig wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wanneer u gebruik maakt van een dienst waarbij camerasystemen worden ingezet, dan kan het van belang zijn dat we toegang krijgen tot het camerasysteem en/of de camerabeelden (live en/of opnames). Bij verstrekking van de opdracht kunt u ons schriftelijk beperkte of volledige toegang geven dan wel toegang ontzeggen. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om hierin wijzigingen aan te brengen.

 

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@brabantveilig..